DÙNG VỆ TINH KHẢO SÁT ĐƯỜNG XÁ
DÙNG VỆ TINH KHẢO SÁT ĐƯỜNG XÁ
Khi dùng phương pháp cũ, phải mất nhiều thời gian để khảo sát đường ô tô hay đường xe lửa. Phải mất trọn 1 ngày để vẽ bản dồ đoạn dường từ 10 dến 20km. Vì mất nhiều thời gian và phí tổn cao, nhiều dự án khảo sát có thể có lợi, vẫn chưa được thực hiện.
Xem chi tiết